Personuppgifter

Amaterasu Aikidoklubbs integritetspolicy

Behandling av personuppgifter


Vår förening Amaterasu Aikidoklubb behöver hantera personuppgifter i vårt medlemsregister för att kunna kontakta våra medlemmar, status på betalning av medlemsavgifter/träningsavgifter, uppfylla avtals-, skatte- och bokföringslagen, vi behöver deltagarnas personuppgifter för att kunna söka LOK-stöd, kommunalt aktivitetsstöd, övriga offentliga bidrag och försäkringar som blir till nytta för våra medlemmar, föreningen har ett åtagande för Svenska Aikidoförbundet att hålla ett register över alla de graderingar som du har genomfört framgångsrikt och de idrottsrelaterade utbildningar / deltagande i seminarier som du har genomgått för att kunna redovisa till förbundet, myndigheter och allmänheten våra medlemmars och ledarnas kompetens.

 

Som medlem i Amaterasu Aikidoklubb som använder idrottens gemensamma verksamhetssystem IdrottOnline kan du få inloggningsuppgifter för att nå din profil i IdrottOnline - "Min sida", där kan du se vad vi lagrar om dig och du kan rätta eventuella felaktigheter. För att underlätta administrationen av dina rättigheter enligt  dataskyddsförordningen (GDPR), återfinns funktioner för detta inom "Min sida". 

 

Ordförande för Amaterasu Aikidoklubb är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Har du några frågor så kontakta någon i styrelsen. Vi följer Amaterasu Aikidoklubbs integritetspolicy och Riksidrottsförbundets Uppförandekod för personuppgifter:


http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900

 

Har du några fler funderingar på hantering av personuppgifter hos en idrottsförening så kan du hitta mer information på Riksidrottsförbundets informationssida:

http://www.rf.se/personuppgifterParter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter


Amaterasu Aikidoklubb 802456-9744 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och seminarieavgifter m.m.).


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen

·    Föreningsadministration

·    Deltagande i föreningens träningsverksamhet

·    Deltagande i föreningens graderingsverksamhet

·    Deltagande i idrottsrelaterade utbildningar och seminarier

·    Ansökan om bidrag

·    Sammanställning av statistik och uppföljning

·    Utbildningar arrangerade av föreningen

·    Kontakt med medlem

·    Besök på vår hemsida

·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

·    Tillträdesförbud (om tillämpligt)

·    Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)


Vilka delar vi personuppgifter med?


Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du ska delta i träning, seminarier eller graderingar i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?


Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet
Ändamål med behandling                                    Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen                        Avtal

Föreningsadministration                                             Avtal

Deltagande i föreningens träningsverksamhet              Avtal

Deltagande i idrottsrelaterade utbildningar och       Allmänt intresse

seminarier 

Deltagande i föreningens graderingsverksamhet           Avtal

Ansökan om bidrag                                              Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning         Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen                 Allmänt intresse

Kontakt med föreningen                                       Intresseavvägning

Besök på vår hemsida                                          Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och                  Intresseavvägning och ibland samtycke

sociala medier

Tillträdesförbud                                                      Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten påverkan                Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?


Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

* Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

* Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

* Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

* Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

* Om personuppgifterna har behandlats olagligt

* Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

* Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Du kan utöva dina rättigheter i IdrottOnline via Min Sida eller annars kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns på föreningens hemsida.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.